Bezpieczne usuwanie azbestu

Ten niezwykle popularny w sektorze budowlanym surowiec uznany został za wysoce szkodliwy dla ludzkiego zdrowia na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

Odkrycie to jest bardzo problematyczne, ponieważ włókna azbestu używano do produkcji blisko trzech tysięcy gatunków produktów używanych między innymi przy budowie domów.

Wraz z odkryciem szkodliwości tego składnika wprowadzony został obowiązek kontrolowania stanu instalacji i izolacji zawierających azbest (gdy nie są uszkodzone, niebezpieczne włókna nie wydobywają się na zewnątrz), a także program oczyszczania polskich nieruchomości ze źródeł azbestu. Od 2009 roku trwa przewidziana na ponad dwadzieścia lat akcja usuwania budulca z terytorium Polski, a państwo pomaga w tym mieszkańcom umożliwiając im pozyskanie stosownych dotacji.

Azbest uznawany był za materiał wysoce wydajny i przydatny między innymi ze względu na swoją elastyczność, trwałość i odporność zarówno na czynniki atmosferyczne, jak i mechaniczne, jednak z tego względu jest też niezwykle trudny do unieszkodliwienia.

Podstawową zasadą przy kontakcie z materiałami zawierającymi ten surowiec jest ostrożność i niedopuszczenie do jego zniszczenia, ponieważ w postaci nienaruszonej mieszaniny azbestu i innych budulców nie są szkodliwe dla zdrowia. Usuwanie azbestu musi być wykonywane przez profesjonalistów, którzy po zwilżeniu materiału powinni zdjąć go najlepiej w całości, nie dopuszczając do jego łamania lub kruszenia. Teren, z którego eliminuje się źródła surowca powinien być odizolowany od otoczenia, by zapobiec narażaniu przypadkowych ludzi na kontakt z rakotwórczymi włóknami minerału. Zarówno w trakcie prowadzenia prac, jak i po ich zakończeniu poziom stężenia azbestu w powietrzu powinien być stale monitorowany.